Vishay / Sfernice

<p>The Communications Group has been more severely affected by the industry downturn. Revenue this year is expected to fall nearly $1.5 billion below the 2000 peak of $3.5 billion and contribute to an operating loss of $600 million.</p>

This scenario is starting to repeat itself with the sudden rise of Linux, again an open source operating system that has been adopted by the software engineering community for much the same reasons as UNIX. Named after Linus Trovalds, who wrote the initial kernel, Linux is rapidly becoming a defacto standard in networking, particularly in server design.

Fältemission Fältemission av elektroner kan uppstå då en hög spänning läggs över en elektriskt ledande yta i vakuum. I miniatyrröntgenkällan är fältemission att föredra framför termisk emission (emission från glödtråd eller liknande), då problematiken med kylning är mindre. Fältemitterande katoder är även lättare att miniatyrisera och har potentiellt längre livstid än motsvarande glödtrådskatoder. I en variant av Ångströmlaboratoriets röntgenkälla accelereras elektroderna i vakuum mellan en katod och en anod av bordopad polykristallin diamantfilm. Anoden är försedd med ett 0,4 µm guldlager. För att skapa röntgenstrålning läggs en spänning på 15 kV över lektroderna, vilket ger upphov till en emissionsström på 10 µA. Det ger elektronerna en tillräcklig acceleration för att ge upphov till en strålning som till exempel kan penetrera några millimeter tjock vävnad.

Stråldosen kan varieras genom att spänningen och avståndet mellan elektroderna ändras. Valet av diamantfilm i anoden respektive katoden beror på att materialet är kemiskt inert och har god termisk ledningsförmåga Dessutom har kol ett lågt atomnummer vilket ger en låg absorption av röntgenstrålning i filmen. Polykristallin diamant har även en låg gaspermeabilitet.Fältemissionsströmmen ges enligt Fowler-Nordheims relation;

MLF2012A2R7MT000

där I är den emitterade strömmen, U är pålagd spänning och a och b konstanter beroende av katodens material och form. Diamantröntgenkällans katod har en pyramidspets som definierar emissionsytan och minskar risken för läckströmmar mellan elektroderna, längs med isolatormaterialet (se fig 1 och 2). Katodens form tas fram genom fotolitografering av kisel, följt av anisotrop våtets, vilket ger en väldefinierad, pyramidformad urgröpning. På kiselformen byggs en diamantfilm upp, till en tjocklek av 20 µm, genom en så kallad hot filament chemical vapour deposition (HFCVD). För att göra diamantfilmen elektriskt ledande dopas filmen med bor, vilket ger en resistivitet av 5 Ohm-cm. Avslutningsvis avlägsnas kiselformen genom offerets. Även anoden formas på kisel och efter att kisellagret helt etsats bort deponeras ett guldlager genom sputtring och elektroplätering på diamantfilmens släta yta, det vill säga den yta som varit vänd mot kiselskiktet.

Avståndet mellan elektroderna är 1 mm och experimenten är utförda i vakuumkammare. Fig 3 visar en simulering av elektronernas bana i anodens guldlager. Simuleringen visar att den största delen av elektronernas kinetiska energi deponeras strax under guldskiktets yta. Röntgenkällans spektrum visas i fig 4. Diamantkatoden har visat sig robust jämfört med andra katodmaterial och behållit sin form under försöken. Katoden har även avgivit en mycket stabil emissionsström. Diamantfilmens goda termiska ledningsförmåga skyddar anoden från skador. Mer än 99 procent av total tillförd effekt blir till värme, och då främst i anoden där elektroderna slår in i guldlagret.

Prototyp med volfram-elektroder Som tidigare nämnts kan miniröntgenkällor komma att användas inom medicintekniken. Ångströmlaboratoriets första prototyp baserades på elektroder av volfram. Denna typ av röntgenkällor kan användas som ett komplement i behandlingen av patienter med förträngningar i hjärtats kranskärl. Idag förs en ballong in i det aktuella kärlet och pumpas upp vid förträngningen. Metoden kan ge upphov till ärrbildning i kärlväggen som ånyo minskar blodcirkulationen i området. En tänkbar metod att behandla sådan ärrbildning, är att föra in en liten prob med en inkapslad röntgenkälla till det aktuella området för bestrålning.

MLF2012A2R7MT000

En sådan lösning är att föredra framför att använda radioaktiva isotoper, då röntgenkällans strålningsenergi kan varieras och röntgenstrålningen kan slås av och på. Ursprungskraven på en miniatyriserad röntgenprob för kärltillämpningar var att den ska avge en stråldos på cirka 10-20 Gy, på ett avstånd av 2 mm från källan under mindre än 20 minuter. Proben bör förstås vara liten, mellan 2,5-5 mm i diameter och maximalt 4 mm lång. Röntgenkällan måste kapslas in i vakuum med ett elektriskt isolerande, kemiskt stabilt hölje som klarar omgivande atmosfäriska tryck utan att gaser tränger in i vakuumkaviteten. Se fig 5.

En hög accelerationsspänning och en begränsad ström samt små dimensioner ställer höga krav på isolatorn att hantera tiotals kV/mm. Materialet i anoden bör ha ett högt atomnummer för att ge ett högt utbyte av bromsstrålning. Materialet i tuben bör däremot ha ett lågt atomnummer för att ge låg röntgenabsorption. Lämpliga elektrodmaterial för tillämpningen är till exempel volfram, iridium, platina och guld.

MLF2012A2R7MT000

Som isolator undersöktes flera material, bland annat kvartsglas och aluminiumoxid. På grund av stora krav på låg gaspermeabilitet föll valet på ett lågporositivt, 300 µm tjockt aluminiumoxidrör (Al2O3) och volfram valdes som elektrodmaterial. Valet påverkades även av att materialen beter sig snarlikt med avseende på termisk utvidgning. I tillverkningsprocessen polerades elektroderna fram ur en 1 mm volframstav till en rund form med en toppradie på 250 µm, se fig 6. Ojämnheter i elektrodernas yta etsades för att uppnå en ytjämnhet av cirka 10 µm. Vid ihopmonteringen av proben försågs elektroderna med en ring lödfolie (Ti, Cu, Ag) och en getter-folie. Elektroderna och aluminiumcylindern värmdes i 500°C under 10 timmar i en vakuumkammare och fogades samman genom att pressas ihop under 830°C.

Prototypen har uppvisat en tillslagsspänning på 9 kV vid en emissionsström på 1 nA. Emissionsströmmar på upp till 30 µA har mätts upp vid en accelerationsspänning på 20 kV. Volframkällans energispektrum visas i fig 7. Röntgenkällans spektrum har mätts både före och efter inkapslingen och grafen visar att en större del av röntgenstrålningen i de lägre energinivåerna absorberas av isolatorröret.

Radiolinja is one of the first companies to focus on location-based services in Finland and the rest of Europe. The first commercial services were launched this spring.

Communicant Semiconductor Technologies AG, a Frankfurt, Germany-based silicon germanium carbon(SiGe:C) BiCMOS and LDMOS foundry, today named HelmutBrunner as chief operating officer.

Brunner will lead the company'sconstruction and manufacturing operations, reporting directly to AbbasOurmazd, CEO.

Brunner was most recently general manager of Siemens' ElectronicManufacturing Center in Vienna, Austria. He has held senior generalmanagement and plant management positions in semiconductor manufacturing inGermany, England, Austria and France.

Communicant's $1.3 billion facility will be operational in 4Q 2004.

Worldwide semiconductor sales will end the year with a 1.5% gain, compared to the 31.9% plunge in 2001, according to market researcher iSuppli, El Segundo, Calif.

Copyright © 苏ICP备11090050号-1 tl431 datasheet All Rights Reserved. 版权投诉及建议邮箱:291310024@725.com