Schaffner

<p></p>

Inbyggt minne finns i form av 256 Kbyte flash-EEPROM, 12 kbyte RAM och 1 kbyte EEPROM. Bland funktioner som passar väl för fordonskonstruktion finns ett CAN-gränssnitt, en BDLC (Byte Data Link Controller) och en 8-kanals PWM-styrkrets. I CAN-gränssnittet ingår fem mjukvarumoduler (kompatibla med CAN 2.0A, B) som ger möjlighet att använda multipla CAN-anslutningar.

Framtida konstruktionsmetoder måste alltså bättre stödja återanvändning av redan utvecklade funktioner. En bättre genomtänkt programvaruarkitektur, med väl definierade abstraktionslager för maskinvaran och modellbaserad utveckling av användarfunktionerna, är ett steg i den riktningen.

Högre grad av återanvändning kan också erhållas genom att man tar fram standardlösningar för vissa typer av funktioner. Bransch- eller företagsspecifika standardiserade programvarukomponenter förekommer idag främst för kommunikationsprotokoll, som t ex CAN. Men de borde kunna bli vanligare även för andra typer av funktioner. En förutsättning är dock att dessa standardkomponenter kan utvecklas så att de håller en fortsatt mycket hög kvalitetsnivå, även som integrerade komponenter i den färdiga produkten.

ZS-00334-04

Speciella krav På just utveckling av programvara för fordon ställs det lite speciella krav, som kanske inte känns igen inom andra programvaruintensiva applikationsområden. Bilen som produkt kännetecknas av:

• Hög komplexitet.• Lång livslängd – programvarans omgivning i form av mekaniska system slits och förändras långsamt.• Höga produktionsvolymer med krav på låga produktionskostnader.• Höga krav på kvalitet, d v s låg acceptans för fel från kunden.• Vissa funktioner är säkerhetskritiska. • ”Outbildade” användare. Körkortsutbildning i all ära, men det går inte att jämföra med t ex pilotutbildning.Detta gör att programvaran i fordon måste ha speciella egenskaper och uppfylla högt ställda krav på robusthet, underhållbarhet, portabilitet och resurseffektivitet. Detta kallar Mecel med ett gemensamt namn för ”Automotive Grade Software”.

Begreppet innefattar även möjligheten att enkelt kunna integrera en programvarukomponent i olika typer av applikationer och målmiljöer. Det räcker alltså inte att ta fram en standardkomponent som är konfigurerbar för olika tillämpningar och miljöer, utan man måste även ge integratören en möjlighet att säkerställa att integrationen har lyckats oavsett tillämpning.

ZS-00334-04

Automatiserad testning Med allt komplexare funktioner och system i fordonen ökar också kostnaden och tidsåtgången för test och verifiering. Med bättre metoder inom även detta område skulle alltså biltillverkarna kunna spara både utvecklingstid och kostnader.

Hur ser då dagens situation ut för bilindustrin? Mycket av test och verifieringsarbetet sker på att mindre systematiskt sätt, där det mesta utgörs av tidsödande manuellt testande. Testarbetet hämmas dessutom ofta av att olika leverantörer ligger i olika faser i sin utveckling, vilket gör det svårt att skapa en enhetlig miljö för integrationstestning.

ZS-00334-04

Grunden för att bra testarbete måste läggas redan i de tidiga faserna av ett projekt, då systemarbetet görs. Detta är välkänt från de flesta ”skolböcker”, men tål ändå att påpekas eftersom det inte alltid fungerar i praktiken.

För att kunna bedriva ett effektivt och systematiskt testarbete krävs alltså att det finns bra kravspecifikationer och att man tar fram testmetoder och testspecifikationer parallellt med att kraven definieras. Om en genomtänkt strategi för hur funktioner skall testas finns med redan tidigt i projekten, har man möjlighet att på ett planerat sätt bygga in testbarhet i systemet. Detta påverkar drastiskt test- och verifieringsprocessen.

Other versions of the B08 family will include a 2-bit, quadrature output switch, and a standard rotary switch.

The C08 switches are priced at approximately at $1.50 each in volume, depending on configuration. Samples are available. Delivery is four weeks.

Call (510) 656-5829, ext. 228www.elma.com

HONOLULU — Micron Technology Inc. unveiled a DRAM architecture that combines a new capacitor with the 6F cell design the company first introduced in 2003.

Speaking at the 2004 Symposium on VLSI Technology here on Tuesday (June 15), Fred Fishburn, a process integration manager based in Boise, Idaho, said the 6F cell size is 25 percent smaller than the 8F designs used by most DRAM makers. F” refers to the smallest printable feature size of the lithography used in the process. In this case, Micron is using a 78-nm half pitch to create a cell size of 0.36 microns2.

书名/章节总字数状态更新时间

MPEG-2, WM9 (VC-9) and MPEG-4 AVC (H.264) were approved in version 1.0 as the video codecs for the HD DVD-ROM format. Before HD DVD-ROM players hit the market, however, the application specification must be completed, which is expected to be finalized by the end of the year.

Copyright © 苏ICP备11090050号-1 tl431 datasheet All Rights Reserved. 版权投诉及建议邮箱:291310024@725.com